Opći uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Općenito

1.1. Sljedeći Opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na prodaju robe i isporuku roba i/ili usluga te sklapanja ugovora radi istog (u daljnjem tekstu: Proizvod) svakom klijentu naručitelju (u daljnjem tekstu: Kupac), a koja je predmet djelatnosti društva Tuplex d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).

1.2. Prihvaćanjem ponude, potvrde narudžbe ili isporuke Proizvoda Naručitelj prihvaća odredbe Općih uvjeta bez prethodnog izričitog pisanog pristanka.

1.3. Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama Prodavatelja www.tuplex.hr te su istaknuti u poslovnim prostorima Prodavatelja i predstavljaju obvezujući sadržaj svake ponude, potvrde narudžbe, isporuke ili ugovora kojeg Prodavatelj sklapa s Kupcima.

1.4. U slučaju da bi neka odredba ovih Općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.

2. Narudžbe i sklapanje ugovora

2.1. Sve Prodavateljeve ponude su neobvezujuće i bez obveze.

Na temelju upita Kupca, Prodavatelj će dostaviti ponudu za traženi proizvod ili uslugu.

Narudžba ponuđenog proizvoda/usluge prema ovim Općim uvjetima, sukladno ponudi iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta i unutar roka važenja ponude, smatra se prihvaćanjem ponude od strane Kupca.

Ponuda mora biti prihvaćena u pisanom obliku. Uvjet pisanog oblika je ispunjen ukoliko je prihvaćanje ponude odnosno narudžba dostavljena putem faksa, putem pošte ili dostave, ili elektroničkom poštom ili drugim elektroničkim putem.

Prodavatelj će obraditi pismenu narudžbu Kupca ukoliko je na istoj jasno naznačen naziv, adresa sjedišta ili prebivališta Kupca, ime i potpis uputitelja narudžbe, žig kupca(u slučaju pravne osobe i obrta), vrsta i količina robe i usluga, zahtijevani rok i rok opcije isporuke robe i/ili usluga.

2.2 Ukoliko je rok isporuke naveden na narudžbi, Prodavatelj će se očitovati o realnosti roka isporuke i ostalih uvjeta. U slučaju da se radi o artiklima robe koje Prodavatelj ne može isporučiti u traženom roku i Kupac ne pristane na druge uvjete isporuke istih artikala, narudžba će se stornirati u dijelu koji se odnosi na iste artikle robe.

2.3. Ukoliko Prodavatelj ustanovi da ne raspolaže vrstom, kvalitetom i/ili količinom naručene robe i/ili usluga Prodavatelj će o istom u roku od 8 dana od primitka narudžbe obavijestiti Kupca te navesti eventualni mogući drugačiji rok isporuke. Kupac je dužan u roku od 3 dana od primitka ove obavijesti, obavijestiti Prodavatelja da li pristaje na novi rok isporuke, a u protivnom se smatra da je Prodavatelj odustao od narudžbe.

2.4. Narudžba ne obvezuje Prodavatelja u slučaju kada zbog razloga izvan njegove kontrole, više sile ili ponašanja Kupca ili trećih strana što uključuje dobavljače koji isporučuju robu Prodavatelju, isporuka i prodaja robe su nemogući ili znatno otežani ili prijete prodavatelju značajni gubici.

2.5. U slučaju kada Kupac naruči nestandardni Proizvod npr. proizvod koji Prodavatelj trenutno nema na skladištu ili nema pakiran, izrezan na način drugačiji od tvorničkog, bez obzira na sadržaj Narudžbe i bilo kojeg prethodnog dogovora stranaka Prodavatelj može zatražiti od Kupca plaćanje predujma na cijenu naručenog Proizvoda, a što je Kupac obvezan platiti.

3. Tolerancije i kvaliteta

3.1.Tolerancije u pogledu dimenzija, težine i drugih parametra općenito se u ovoj industriji primjenjuju normama za pojedine vrste proizvoda, a ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore dozvoljena tolerancija Robe iznosi +/- 5%.

3.2. Ako se stranke nisu detaljno dogovorile u pogledu kvalitete i pakiranja Proizvoda, smatra se da isporučeni Proizvod trebao biti kvalitete koja odgovara prosječnim zahtjevima za određenu vrstu i tip Proizvoda te da bi trebali biti zapakirani ili nezapakirani prema važećim standardima i propisima koji se primjenjuju kod Prodavatelja ili njegovih Dobavljača.

3.3. Ukoliko Kupac zahtijeva ateste, tehničke listove, garancije, certifikate za isporučenu robu, dužan je to izričito navesti na svojoj narudžbi.

4. Cijena

4.1. Cijene su izražene u EUR i na njih se zaračunava porez na dodanu vrijednost u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

4.2. Ukoliko Prodavatelj nije drugačije naznačio u Ponudi, cijena koja je naznačena u Ponudi ne uključuje troškove atesta, odobrenja i ispitivanja robe od strane kupca, a koji troškove će se pribrojiti cijeni robe.

4.3. Pakiranje nije uključeno u cijenu, ukoliko nije drugačije unaprijed dogovoreno. Prodavatelj zadržava pravo naplatiti pakiranje ili druge dodatne troškove te ispostaviti račun za izvršenu uslugu ili te troškove uključiti u cijenu Proizvoda.

4.4. Svi ostali troškovi (transport, osiguranje, porezi, carine, uvozna i izvozna odobrenja itd.) zaračunavaju se dodatno.

4.5. Ukoliko je od dana prihvaćanja Ponude pa do dana plaćanja došlo do promjene stope poreza ili promjene više od 5 % u cijenama sirovina Prodavatelj može promijeniti cijene u skladu s time iako ona nije bila uključena u ponudu.

4.6. Prodavatelj zadržava pravo djelomičnih isporuka prema narudžbi Kupca te za svaku pojedinačnu isporuku ispostavlja poseban račun.

5. Dokumentacija

5.1. Podaci navedeni u našim katalozima, brošurama, internetskim stranicama, programima za izbor proizvoda, tehničkim listovima, montažnim uputama i bilo kojoj drugoj formi (u daljnjem tekstu: Dokumentacija) podložni su izmjeni bez prethodne najave te se Proizvod može razlikovati i / ili odstupati od Dokumentacije obzirom ad iste Prodavatelj dobiva od Proizvođača i Dobavljača.

6. Plaćanje /Prava i Rizici

6.1. Plaćanja se vrše izravno na račun Prodavatelja prije isporuke ukoliko nije drugačije određeno ugovorom/prihvatom ponude/potvrdom narudžbe. U slučaju ugovorene odgode plaćanja, Kupac će prije isporuke dostaviti Prodavatelju prihvatljivo sredstvo osiguranja plaćanja.

U slučaju dogovora da će se prodaja izvršiti s datumom odgode plaćanja, plaćanje će se izvršiti do roka navedenog u računu.

6.2. Kupac i Prodavatelj obvezuju se snositi transakcijske troškove vlastite banke. Danom uplate smatra se dan kada je na računu Prodavatelja vidljiva uplata od strane Kupca.

6.3. U slučaju kašnjenja plaćanja Prodavatelj ima pravo – ne dovodeći u pitanje ostala prava i potraživanja koja mu pripadaju – raskinuti ugovor u kojemu je slučaju Kupac obvezan bez odgode vratiti Prodavatelj pridržanu robu ili obustaviti daljnje Isporuke te zatražiti naknadu štete i zaračunati zakonske zatezne kamate na iznos za koji je prekoračen rok plaćanja.

6.4. U slučaju neočekivanih okolnosti u poslovanju Kupca kojim je dovedena u pitanje njegova platna sposobnost nakon izvršene narudžbe, Prodavatelj zadržava pravo obustaviti Isporuku i zatražiti avansno plaćanje ili dodatna sredstva osiguranja plaćanja.

6.5. Proizvod ostaje vlasništvo Prodavatelja do primitka uplate cjelokupnog potraživanja odnosno ispunjenja svih obveza Kupca prema Prodavatelju.

6.6. Rizik slučajne propasti ili oštećenja pridržane robe snosi Kupac od trenutka kad mu je ona predana. Za vrijeme trajanja pridržaja prava vlasništva, Kupac ne smije pridržanu robu pravno opteretiti ili je koristiti kao osiguranje plaćanja prema trećima.

6.7. Kupac je dužan bez odgode obavijestiti Prodavatelja o svakoj pljenidbi pridržane robe ili intervenciji koju izvrše treće osobe.

6.8. Kupac ne može odbiti plaćanje isporučenog Proizvoda iz bilo kojeg razloga niti jednostrano umanjiti (ili kompenzirati) iznos potraživanja ili uplate.

7. Naknade u slučaju otkazivanja narudžbe

7.1. Svi pismeni zahtjevi Kupca za kvalitativnim ili kvantitativnim izmjenama unutar 24 h nakon primitka potvrde narudžbe bit će prihvaćeni bez naknade ukoliko roba još nije u isporuci, ukoliko je roba već u isporuci tada će se zahtjev za kvalitativnim ili kvantitativnim izmjenama unutar 24 h nakon primitka potvrde narudžbe prihvatiti uz obvezu Kupca da naknadi Prodavatelju trošak nove isporuke.

7.2. Ukoliko Kupac neopravdano ili zakašnjelo, povuče narudžbu, Prodavatelj zadržava pravo nadoknaditi nastali trošak na teret Kupca uključujući i izgubljenu dobit.

8. Isporuka i primitak isporuke

8.1. Prodavatelj se obvezuje pridržavati rokova isporuka navedenih u potvrdi narudžbe. Rokovi isporuke robe za Prodavatelja započinju teći s danom potvrde konačne narudžbe od strane Kupca uvijek uz uvjet da je Kupac izvršio sve eventualne obveze prema Prodavatelju. Ukoliko je preduvjet za isporuku pribavljanje dokumentacije od strane Kupca, tada rokovi isporuke započinju teći od dana kada Prodavatelj primi od Kupca svu takvu dokumentaciju.

8.2. Prije dogovorenog datuma isporuke Proizvoda, Kupac treba Prodavatelju dostaviti podatke koji omogućuju identifikaciju osobe ovlaštene za preuzimanje Proizvoda. Ukoliko takve informacije nisu dostavljene  Prodavatelju tada Prodavatelj može predati robu bilo kojoj osobi koja je aktivna na mjestu isporuke u ugovoreno vrijeme te će se osoba smatrati ovlaštenom na preuzimanje Proizvoda.

Ako Prodavatelj osigura prijevoz Proizvoda do ugovorenog mjesta isporuke, Kupac je dužan osigurati trenutni istovar Proizvoda na tom mjestu. Prodavatelj nije obvezan sudjelovati u istovaru proizvoda već je isti isključiva obveza Kupca.

8.3. U slučaju kašnjenja isporuke Proizvoda, Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve nastale posredne ili neposredne troškove niti Kupac može otkazati narudžbu.

8.4. Prodavatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nemogućnosti isporuke iz opravdanih razloga o čemu je dužan pravovremeno obavijestiti Kupca pismenim putem.

8.5. Preuzimanjem robe i potpisom otpremnog dokumenta/otpremnice od strane Kupca, podrazumijeva se uredno izvršenje isporuke Proizvoda.

8.6. Prodavatelj zadržava pravo na naknadu troškova za svaki dan skladištenja naručene, a nepreuzete robe od strane Kupca i to u iznosu od 2% od bruto cijene Proizvoda za svaki dan skladištenja, a nakon proteka roka od 30 dana od dana kada je Kupac trebao preuzeti robu, smatra se da se Kupac nenaplatno odrekao robe u korist Prodavatelja.

9. Povrat robe

9.1. Kupac može vratiti isporučeni Proizvod samo uz prethodni pristanak Prodavatelja.

9.2. U slučaju povrata podrazumijeva se povrat na skladište Prodavatelja neoštećene robe u originalnom pakiranju pri čemu Kupac snosi troškove prijevoza.

9.3. Prodavatelj ima pravo umanjiti vrijednost robe koja je predmet povrata Kupca.

10. Materijalni nedostaci

10.1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda koje je imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj, međutim, ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

10.2. Kupac je dužan primljeni Proizvod odmah pregledati ili je dati na pregled, a o vidljivim nedostatcima u roku 24 sata pisanim putem obavijestiti Prodavatelja i dokumentirati (fotografije), inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

10.3. Kad se nakon primitka Proizvoda od strane Kupca pokaže da Proizvod ili dijelovi Proizvoda imaju kakav nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja pisanim putem bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu šest mjeseci od predaje stvari.

10.4. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku na Proizvodu ili njenim dijelovima, ima pravo na uklanjanje nedostatka. Prodavatelj je dužan ukloniti nedostatak o svome trošku i u razumnome roku. Ukoliko uklanjanje nedostatka nije moguće Prodavatelj će Kupcu, u roku koji je vrijedio za isporuku te Proizvoda ili njegovoga dijela, predati drugi Proizvod ili dio bez nedostataka. U slučaju da niti uklanjanje nedostatka niti isporuka Proizvoda bez nedostatka nije moguća Kupac ima pravo na raskid ugovora osim ako ne izjavi da zahtijeva sniženje cijene.

10.5. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se odnose na beznačajna odstupanja u dogovorenoj kvaliteti Proizvoda, za nedostatke nastale nestručnom ili neprikladnom uporabom, uporabom neprikladne opreme, pretjeranim naprezanjem Robe, prirodnim trošenjem, djelovanjem kemijskih, elektrokemijskih, bioloških ili drugih utjecaja, nestručnom montažom ili nestručnim stavljanjem u pogon od strane Kupca ili treće osobe, ako se ne mogu pripisati krivnji Prodavatelja.

10.6. Prodavatelj ne odgovara Kupcu niti trećima za bilo kakvu štetu koja je uzrokovana neprikladnom ili nestručnom uporabom Proizvoda, neodgovarajućim popravcima ili preinakama Proizvoda suprotno uputama i uvjetima proizvođača koje izvrši Kupac ili treća osoba.

11. Pravni nedostaci

11.1. Prodavatelj jamči Kupcu da na isporučenom Proizvodu ne postoji neko pravo trećega koje bi isključivalo, umanjivalo i ograničavalo neko Kupčevo pravo.

11.2. Ukoliko bi se pokazalo da treća osoba polaže neko svoje pravo na isporučen Proizvod, Kupac je o tome dužan pisanim putem obavijestiti Prodavatelja bez odgode, te ga pozvati da u razumnom roku oslobodi Proizvod od prava ili zahtjeva trećega. Ako Prodavatelj ne postupi po zahtjevu Kupca, u slučaju oduzimanja Proizvoda od Kupca, ugovor se raskida po samom zakonu, dok u slučaju umanjenja ili ograničenja Kupčeva prava, Kupac može zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

12. Odricanje od odgovornosti

12.1. Prodavatelj ne snosi odgovornost za neodgovarajuću isporuku nastalu greškom ili krivom specifikacijom Kupca.

12.2. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve troškove koji mogu nastati kao posljedica nefunkcioniranja proizvoda (zastoji u radu, transportni troškovi, troškovi najma zamjenskog proizvoda, troškovi zamjene proizvoda, i ostalo).

12.3. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uslijed nemogućnosti otklanjanja nedostataka Proizvoda, uslijed djelovanja 'više sile' ili događaja na koje Prodavatelj nema utjecaja (epidemije, mobilizacije, ratovi, radni sporovi, uvozna i izvozna ograničenja, embarga, nezgode, zakašnjele ili nepotpune isporuke sirovina, proizvoda i poluproizvoda i ostalo).

12.4. Prodavatelj odgovara za kvalitetu svakog pojedinog ugrađenog dijela u granicama odgovornosti proizvođača i u granicama proizvođačeve specifikacije kvalitete odnosno ukoliko takve specifikacije nema, u granicama minimalne očekivane kvalitete.

13. Jamstvo

Pri kupnji proizvoda za koje proizvođač proizvoda daje dobrovoljno jamstvo Prodavatelj će  Kupcu će uvijek dostaviti jamstveni list i upute za sastavljanje i/ili upotrebu proizvoda.

14. Povjerljivost podataka

14.1.Kupac se obvezuje da neće dijeliti informacije o uvjetima i detaljima suradnje s Prodavateljem niti Dokumentaciju Prodavatelja s trećim stranama.

15. Pravna nadležnost

15.1.Moguće sporove Kupac i Prodavatelj će riješiti sporazumno, u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu.

 

Opći uvjeti zadnji put su ažurirani 1.listopada 2023. godine.