Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka i Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka

 

Tuplex d.o.o. (dalje: „Društvo“) pruža jednostavnu i razumljivu obavijest o obradi osobnih podataka putem Obavijesti o obradi  i zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici Društva www.tuplex.hr kao i u poslovnici Društva.

Ova Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka opisuje politiku i mjere zaštite osobnih podataka koje primjenjuje Društvo kada prikuplja, upotrebljava, dijeli i štiti osobne podatke te objašnjava Vaša prava te izbore u vezi s načinom dijeljenja Vaših osobnih podataka. Također opisuje način komunikacije s Vama, način na koji možete zatražiti pristup i ispravak Vaših osobnih podataka i druga važna pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, sve u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Načela obrade osobnih podataka:

Načela obrade podataka kojima se Društvo rukovodi prilikom obrade osobnih podataka su:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost
 • ograničavanje svrhe
 • smanjenje količine podataka
 • točnost
 • ograničenje pohrane
 • cjelovitost i povjerljivost
 • pouzdanost 


Koji zahtjevi proizlaze iz navedenih načela?

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: Zakonitost znači da obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem. Načelo poštene i transparentne obrade zahtijeva da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te je voditelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka, a osim toga ispitanik treba biti informiran o postupku izrade profila i posljedicama takve izrade ako se provodi profiliranje;
 • ograničavanje svrhe: znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe;
 • smanjenje količine podataka: znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točnost: znači da podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • ograničenje pohrane: znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; čuvanja na dulja razdoblja su moguća samo ako je tako propisano, odnosno ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom;
 • cjelovitost i povjerljivost: znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
 • pouzdanost: znači da je Društvo odgovorno za poštivanje načela te da je teret dokaza sukladnosti s važećim propisima o zaštiti podataka na Društvu.

Sigurnost osobnih podataka

Načela zaštite osobnih podataka primjenjuju se na sve informacije kojima raspolaže Društvo, a koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobne podatke obrađuje se uz poštivanje sigurnosti i povjerljivosti, što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka. Posebna se pažnja i napori posvećuju zaštiti posebnih kategorija osobnih podataka kojima raspolaže Društvo.

Društvo koristi organizacijske i tehničke mjere sigurnosti namijenjene za zaštitu osobnih podataka od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili uporabe.

Osobne podatke koji su anonimizirani, a koji bi se mogli pripisati nekom pojedincu uporabom dodatnih informacija smatra se informacijama o pojedincu čiji se identitet može utvrditi. Načela zaštite podataka se ne primjenjuju na anonimne informacije.

Osobnim podacima u Društvu mogu pristupati samo osobe ovlaštene na pristup takvim osobnim podacima.

Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Neke od tehničkih mjera koje Društvo provodi za zaštitu podataka su:

 • Zaštita lozinkom - postupak za laptop i računalnu sigurnost;
 • Automatsko zaključavanje uređaja u stanju mirovanja;
 • Softver za provjeru virusa i vatrozid;
 • Ovlaštenja za pristup određenim skupinama podataka, uključujući ovlaštenja dodijeljena privremenom osoblju;
 • Mjere za sigurnost lokalne, bežične  i široko područne mreže;
 • Primjena odgovarajućih sigurnosnih standarda relevantnih za Društvo, itd.

 

 

Organizacijske mjere zaštite podataka

Neke od organizacijskih mjera koje Društvo provodi su sljedeće:

 • Odgovarajuće razine obuke o zaštiti osobnih podataka;
 • Utvrđivanje disciplinskih mjera i odgovornosti u slučaju povrede osobnih podataka;
 • Nadziranje poštivanja odgovarajućih sigurnosnih standarda;
 • Kontrola fizičkog pristupa elektroničkim i papirnatim zapisima;
 • Usvajanje politike zaštite osobnih podataka;
 • Pohranjivanje papirnatih zapisa u zaključanim ormarićima;
 • Ograničavanje uporabe prijenosnih elektroničkih uređaja koji se iznose izvan radnog mjesta;
 • Ograničavanje korištenja vlastitih osobnih uređaja zaposlenika za poslovne potrebe;
 • Usvajanje pravila o lozinkama;
 • Redovite sigurnosne kopije osobnih podataka, itd.

 

Mjere za zaštitu osobnih podataka koje se primjenjuju u Društvu su odabrane na temelju identificiranih rizika za sigurnost osobnih podataka, odgovarajućih međunarodnih sigurnosnih standarda i objavljenih preporuka i praksi u svezi sa zaštitom podataka. Nadalje, kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite, mjere za zaštitu osobnih podataka koje se primjenjuju u Društvu su podložne izmjenama te je predviđeno njihovo ažuriranje.


U slučaju povrede osobnih podataka, zaposlenici su obvezni postupati i dokumentirati povredu osobnih podataka u skladu s predviđenom i usvojenom Procedurom za slučaj povrede osobnih podataka s kojom su svi zaposlenici i osobe koje raspolažu podacima Društva upoznati.
 

Dijeljenje osobnih podataka

Osim kako je opisano u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka i ovoj Politici privatnosti i zaštite osobnih podataka, Društvo ne dijeli Vaše osobne podatke s bilo kime bez Vaše privole. Moguće je kako će Društvo biti obvezno dijeliti osobne podatke kako bi ispunilo svoje pravne obveze, kada je to potrebno kako bismo zaštitili Društvo, zaposlenike Društva ili druge osobe. Svi zaposlenici, odnosno osobe koje raspolažu podacima koje Društvo posjeduje obvezni su postupati s posebnim oprezom kada dijele osobne podatke bilo kojoj trećoj strani te su ovlašteni dijeliti podatke samo kada je to neophodno i samo one podatke koji su relevantni.

Vaša prava

Kao nositelj podataka imate ova prava;

 • Pravo dobiti informaciju na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način između ostalog, dobiti informacije o tome koji Vaši podaci, kako i u koju svrhu se obrađuju
 • Pravo na pristup, ispravak, brisanje - dobiti od Društva potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup Vašim osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
 • Pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • Ako više ne želite da se Vaši osobni  podaci  obrađuju za određenu svrhu (npr. obrada u svrhu slanja marketinških poruka, kada povučete svoju privolu ili kada osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade)  te  uz  uvjet  da  ne postoje drugi zakoniti razlozi za njihovu daljnju obradu, moći ćete zatražiti brisanje Vaših podataka
 • Pravo na ograničenje obrade - u pojedinim situacijama (npr. kada se osporava točnost podataka) imate pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade koje su nužne;
 • Pravo na prijenos podataka - obuhvaća mogućnost prijenosa Vaših podataka prikupljenih ili digitalno spremljenih nekom drugom voditelju obrade
 • Pravo na prigovor - imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ako se ista temelji na legitimnim interesima Društva (uključujući i profiliranje), u takvoj situaciji, Društvo ne smije više obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da njegovi legitimni interesi za obradu prevladavaju te radi zaštite pravnih zahtjeva. Također, ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaši osobni podaci se više ne smiju obrađivati;
 • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila - automatizirano donošenje odluka odnosi se na automatsku računalnu obradu podataka bez ljudskog posredovanja, u slučaju da Društvo provodi takvu obradu Vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima, imate pravo da se na Vas ne odnosi tako donesena odluka (uključujući izradu profila), odnosno da uložite prigovor na takvu odluku i zahtijevate obradu uz ljudsko posredovanje. Društvo ne izrađuje profile ispitanika niti ima sustav automatiziranog donošenja odluka.

Pojmovnik

Osobni podatak - je svaki podatak koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Posebne kategorije osobnih podataka - osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada osobnih podataka - znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

GDPR - znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Anonimizacija – proces promjene informacija tako da osobne pojedinosti i druge činjenice više ne mogu dovesti do fizičke osobe čiji je identitet ili ga je moguće utvrditi ili mogu dovesti do takve osobe uz nerazmjerno visoke napore u pogledu vremena, troškova i energije.


Ispitanik (odnosno Vi) - fizička osoba na koju se odnose osobni podaci koji se obrađuju (kada Društvo obrađuje Vaše osobne podatke, Vi ste ispitanik, a Društvo je voditelj obrade);

Voditelj obrade (odnosno Društvo) - znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Privola - znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 

Možete nas kontaktirati u vezi s ostvarivanjem Vaših prava putem e-mail adrese info@tuplex.hr

 

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka zadnji put je ažurirana 1.listopada 2023. godine.

 

Obavijest o zaštiti osobnih podataka


Ova Obavijest o zaštiti osobnih podataka (dalje: „Obavijest“) opisuje kako društvo Tuplex d.o.o. prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke tijekom svog poslovanja.
Ova Obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika Društva, koji su posebno obaviješteni o obradi njihovih osobnih podataka.

1.Što su to osobni podaci?


Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom koju posjedujemo ili za koju je izgledno da će doći u naš posjed.


2. Tko je društvo Tuplex d.o.o.?


Tuplex d.o.o.o (dalje „Društvo“) je voditelj osobnih podataka. To znači da Društvo određuje kako će Vaši osobni podaci biti obrađeni tj. sredstva obrade i svrhu obrade Vaših osobnih podataka.


3. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?


Osobni podaci koje Društvo prikuplja su sljedeći:
- Osobni podaci prikupljeni tijekom prodaje naših proizvoda i pružanja naših usluga
- Osobni podaci prikupljeni tijekom našeg poslovanja
- Osobni podaci prikupljeni putem poslovnih kontakata
- Osobni podaci prikupljeni u postupku zapošljavanja
- Osobni podaci prikupljeni putem našeg mrežnog mjesta / uporabe IP adresa
- Osobni podaci prikupljeni putem kolačića


Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u mjeri utvrđenoj potrebama usluga koje Vam pružamo ili drugim svrhama obrade, odnosno:

U svrhu izvršenja ugovora s našim kupcima, obrađujemo osobne podatke naših trenutnih kupaca (u slučaju korisnika fizičkih osoba), osoba ovlaštenih za zastupanje naših korisnika pravnih osoba, njihovih zaposlenika, te s njima povezanih osoba. Takvi osobni podaci mogu uključivati ime, prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište, adresu elektroničke pošte te telefonski broj. Pravna osnova za takvu obradu je izvršenje ugovora, odnosno legitimni interes voditelja obrade. Osobni podaci obrađivat će se u razdoblju trajanja ugovornog odnosa te najviše pet godina od početka trajanja zastarnog roka za svaki pojedini slučaj. U slučaju da nam Vi kao kupac ne dostavite sve potrebne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama ili izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz takvog ugovora.

U svrhu usklađenosti s obvezama određenim primjenjivim propisima, osobito Zakonom o računovodstvu, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općim poreznim zakonom obrađujemo Vaše osobne podatke koji uključuju ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, IBAN broj računa. Obrada se temelji na usklađenosti s pravnim obvezama kojima podliježemo. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje određeno pojedinim propisima.

U svrhu zapošljavanja prikupljamo osobne podatke potencijalnih zaposlenika i drugih kandidata (npr. studenata na praksi). Osobni podaci prikupljeni u tom smislu uključuju životopise i/ili druge podatke koji se obično nalaze u životopisu i/ili se obično odnose na postupak zapošljavanja, kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, informacije o obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu i fotografije. Navedene informacije mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstveno stanje). U slučaju da nam u svrhu zapošljavanja ne dostavite takve podatke, možda nećemo biti u mogućnosti stupiti s vama u radni odnos te izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz odnosa, odnosno ugovora o radu. Ako nekom kandidatu nije ponuđeno radno mjesto, odnosno pojedinačna uloga u određenoj prigodi, ali smatramo da bi takav kandidat mogao biti prikladan za drugačiju ulogu u budućnosti, uz privolu takvog kandidata, možemo zadržati njegove osobne podatke za buduća razmatranja. Podatke prikupljene temeljem privole dane u svrhu budućeg razmatranja za zapošljavanje brisati ćemo nakon isteka 6 mjeseci od dane privole ili nakon opoziva privole i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.

U svrhu oglašavanja naših proizvoda i usluga, možemo obrađivati osobne podatke naših kupaca, potencijalnih kupaca te njihovih zaposlenika, koji uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, naziv radnog mjesta. Navedeni osobni podatci prikupljeni su tijekom naših poslovnih kontakata temeljem privole ili ih obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa. Međutim, u svakom trenutku možete odbiti primati takve vrste obavijesti o našim ponudama i uslugama (odnosno možete zatražiti isključenje iz baze podataka). Privola danu u svrhu oglašavanja naših usluga vrijedi do opoziva i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.

U svrhu odgovaranja na upite korisnika dospjele putem maila možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju adresu elektroničke pošte, te IP adresu, kao i podatke koje nam sami dostavite. Takva obrada temelji se na legitimnom interesu ili poduzimanju radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe, ali ne duže od 6 mjeseci. U slučaju da Vi kao korisnik ne dostavite navedene osobne podatke kao što je adresa elektroničke pošte ili telefonski broj možda nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na Vaš upit.

U svrhu omogućavanja korištenja naših mrežnih stranica www.tuplex.hr možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju mrežne identifikatore, tehničke kolačiće i povezane tehničke podatke. Pravna osnova za takvu obradu je naš legitimni interes. Osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati na razdoblje koje je potrebno za osiguravanje funkcionalnosti mrežnog mjesta (odnosno samo nekoliko dana ili tjedana). Posjetitelji naše web stranice nisu dužni dati osobne podatke kako bi iskoristili većinu njenih funkcionalnosti. Osim podataka prikupljenih putem naše web stranice kako je gore opisano, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje podataka o korištenju naše web stranice putem servisa Google Analytics isključivo za izradu statističkih izvještaja. Društvo putem IP adrese posjetitelja ne može jednoznačno identificirati posjetitelje. Kako bismo prikupili podatke opisane u prethodnom odlomku koristimo "kolačiće". Kolačić je mali dio informacija koji se šalje vašem pregledniku i pohranjuje se na tvrdi disk računala. Možete promijeniti postavke za brisanje ili blokiranje kolačića.

4. S kim dijelimo Vaše osobne podatke?


Vaši osobni podaci mogu u određenim slučajevima biti podijeljeni sa pouzdanim trećim stranama koji nam pružaju administrativnu i tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade podatka koji primjenjuju odgovarajuće tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se obradom osigurava zaštita prava ispitanika te ćemo u tom slučaju primjenu osiguranja takve zaštite od trećih strana osigurati sukladno našim zakonskim obvezama na način da ćemo s našim izvršiteljima zaključiti ugovor o obradi osobnih podataka, u kojem, između ostalog naše izvršitelje ugovorno obvezujemo da osobne podatke obrađuju samo prema našim zabilježenim uputama; zatim da izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog pisanog odobrenja s naše strane, kao voditelja obrade, te ukoliko izvršitelj obrade angažira drugog izvršitelja obrade za provođenje posebnih aktivnosti obrade, da osigura minimalnu razinu zaštite osobnih podataka kao što je uspostavljena ugovorom između nas i našeg izvršitelja.


Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim privremenim zaposlenicima koji su obvezani na povjerljivost.
Samo ograničen broj naših zaposlenika će imati pristup Vašim osobnim podacima. Zaposlenici su dužni čuvati Vaše osobne podatke i provoditi tehničke i organizacijske mjere zaštite.


5. Koja su Vaša prava u vezi s osobnim podacima?


U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, dužni smo vas obavijestiti o vašim pravima. Ostvarivanje prava među ostalim ovisi i o pravnoj osnovi na kojoj temeljimo obradu podataka.
- Pravo ispitanika na pristup - Pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima
- Pravo na ispravak - Pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni
- Pravo na brisanje - Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Društvo obrađuje iste podatke
- Pravo da u bilo kojem trenutku povuče privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
- Pravo na prenosivost podataka - Pravo zatražiti da Vam Društvo pruži Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo
- Pravo na ograničenje obrade - Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo
- Pravo na prigovor - Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo
- Pravo na pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska.


U slučaju da ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, Društvo će bez nepotrebnog odgađanja postupiti po zahtjevu. Također ćemo ispitanicima pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.


Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.
Te informacije se pružaju bez naknade.

6.Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke?


Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito nalaže. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući ili ograničiti. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhe za koje ste dali svoju privolu.
Nakon toga se ti podaci trenutno brišu ili anonimiziraju, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.


7. Daljnja obrada u nove svrhe?


Ako namjeravamo koristiti Vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovom Obavijesti, tada ćemo Vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kad god je potrebno, zatražit ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu.


8. Koje vrste sigurnosnih mjera koristimo kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke?


Poštujemo obveze na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka sigurnom pohranom i uništenjem osobnih podataka, zaštitom osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa i otkrivanja te osiguravanjem provođenja odgovarajućih tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka. Više informacija je dostupno u našoj Politici privatnosti i zaštite osobnih podataka koju možete pronaći u prethodnom poglavlju.

9. Hoće li se ova Obavijest o zaštiti podataka mijenjati?


Praksa zaštite podataka se mijenja te zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Potičemo Vas, stoga, da često provjeravate ovu stranicu zbog bilo kojeg ažuriranja.


10. Kako nas kontaktirati?


Kako biste ostvarili sva relevantna prava, poslali upite ili pritužbe, molimo kontaktirajte nas najprije na e-mail adresu info@tuplex.hr

Obavijest o zaštiti osobnih podataka zadnji put je ažurirana 1.listopada 2023.